Villkor för tjänsten

Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 grundläggande villkor

(1) Följande villkor gäller för kontrakt du gör med oss ​​som leverantör (Alsterwell GmbH) Stäng via webbplatsen https://naipo.de/. Om inte annat avtalats motsägs inkluderingen av dina egna villkor, om tillämpligt.

(2) En konsument i den mening som avses i följande regler är varje fysisk person som slutför en juridisk transaktion för ändamål som varken kan hänföras till hans kommersiella eller hans oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör är varje fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som, när de ingår en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin oberoende yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 ingående av avtalet

(1) Föremålet för kontraktet är försäljning av varor .

(2) Redan med fastställandet av varje produkt på vår hemsida kommer vi att lägga fram ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal om de villkor som anges i produktbeskrivningen. 

(3) Kontraktet ingås via online-kundvagnssystemet enligt följande:
De varor som är avsedda för köp läggs i "varukorgen". Du kan använda motsvarande knapp i navigeringsfältet för att ta fram "varukorgen" och göra ändringar där när som helst.
Efter att du har öppnat sidan "Kassa" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och fraktvillkor, kommer all orderinformation att visas igen på orderöversiktssidan.

Om du använder ett omedelbart betalningssystem (t.ex. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Omedelbart) som betalningsmetod kommer du antingen att riktas till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller så kommer du först att omdirigeras till webbplatsen för leverantören av det omedelbara betalningssystemet.
Om vidarebefordran till respektive direktbetalningssystem sker, gör lämpligt val eller inmatning av dina uppgifter där. Slutligen kommer du att ledas tillbaka till vår onlinebutik på sidan med orderöversikt.

Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera alla detaljer igen, ändra dem (även via "tillbaka" -funktionen i webbläsaren) eller att avbryta köpet.
Genom att skicka beställningen med knappen "Köp" förklarar du ditt juridiskt bindande godkännande av erbjudandet, varigenom avtalet ingås.

(4) Dina förfrågningar för att förbereda ett erbjudande är inte bindande för dig. Vi kommer att ge dig ett bindande erbjudande i textform (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom 5 dagar.

(5) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående sker via e-post delvis automatiserad. Du måste därför se till att den e-postadress du tillhandahåller oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och särskilt att inga SPAM-filter förhindrar detta.

§ 3 retention, Äganderättsförbehåll

(1) Du kan bara utöva en rätt till kvarhållning om det gäller krav från samma avtalsförhållande.

(2)  Varorna förblir vår egendom tills hela köpeskillingen betalas.

(3)  Om du är en entreprenör gäller följande också:

a) Vi reserverar äganderätten till varorna tills fullständig lösning av alla fordringar som härrör från den nuvarande affärsrelationen. Innan överlåtelse av äganderätt till de reserverade varorna är en pant eller säkerhetsöverföring inte tillåten.

b) Du kan sälja varorna vid den vanliga verksamheten. I det fallet tilldelar du redan nu alla fordringar på det fakturabelopp som tillkommer dig vid återförsäljningen, vi accepterar uppdraget. De har vidare rätt att samla in fordran. Om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser, förbehåller vi oss dock rätten att hämta fordran själv.

c) När det gäller kombination och blandning av de reserverade varorna förvärvar vi samägande av den nya artikeln i förhållande till fakturavärdet för de reserverade varorna till de andra bearbetade artiklarna vid bearbetningen.

d) Vi åtar oss att frisläppa de värdepapper som vi har rätt till på din begäran i den utsträckning att realiseringsvärdet på våra värdepapper överstiger kravet som ska säkras med mer än 10%. Valet av värdepapper som ska släppas är vårt ansvar.


§ 4 garanti

(1) Det finns lagstadgade garantirättigheter.

(2) Som konsument ombeds du att kontrollera varan omedelbart efter leveransen för fullständighet, uppenbara fel och transportskador och att meddela oss och speditören om klagomål så snart som möjligt. Om du inte följer detta påverkar det inte dina lagstadgade garantikrav.

(3) Såvitt du är en entreprenör gäller avvikelser från ovanstående garantibestämmelser:

a)  Som ett villkor för saken gäller endast vår egen information och produktbeskrivningen av tillverkaren enligt överenskommelse, men inte andra reklam, offentliga anspråk och uttryck från tillverkaren.

b)  Vid fel garanterar vi, efter vårt val, antingen reparation eller efterföljande leverans. Om eliminering av defekten misslyckas kan du antingen begära prisreduktion eller återkalla kontraktet. Åtgärdande av brister anses ha misslyckats efter ett misslyckat andra försök, såvida inte något annat uppstår, särskilt på grund av artikelns art eller defekten eller andra omständigheter. I händelse av reparationer behöver vi inte bära de ökade kostnaderna som uppstår vid leveransen av varorna till en annan plats än platsen för utförandet, förutsatt att leveransen inte motsvarar den avsedda användningen av varorna.

c)  Garantiperioden är ett år från leverans av varorna. Tidsminskningen gäller inte:


- orsakat skadligt tillskriven oss från skada på liv, kropp eller hälsa och i händelse av annan skada som orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet;
- så långt vi bedrägligt har dolt felet eller har gett en garanti för varans kvalitet;
- för saker som har använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och har orsakat dess defekt;
- I händelse av rättsliga anspråk som du har mot oss i samband med garantirättigheter.

§ 5 Val av lag, plats för fullgörande, jurisdiktionsort

(1)  Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta val av lag endast i den utsträckning att detta inte tar bort det skydd som ges genom obligatoriska lagar i lagen om konsumentens vanliga hemvist (gynnsam princip).

(2)  Prestationsstället för alla tjänster från affärsförhållandena med oss ​​och jurisdiktionsstället är vårt säte, förutsatt att du inte är en konsument utan en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt. Detsamma gäller om du inte har en allmän jurisdiktion i Tyskland eller EU eller om din bostadsort eller vanliga bostad inte är känd vid tiden för talan. Behörigheten att överklaga till domstolen vid en annan juridisk jurisdiktionsort förblir opåverkad.

(3)  Bestämmelserna i FN: s försäljningskonvention gäller inte uttryckligen.

II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

Alsterwell GmbH
Eiffestrasse 68
20537 Hamburg
Tyskland
Telefon: 04057199390
E-post: support@mustbuy.eu


Alternativa system för tvistlösning:
Europeiska kommissionen ger en plattform för extra nätet tvistlösning (ODR plattform) med klar inlösbara https://ec.europa.eu/odr.

2. Information om avtalet ingås

De tekniska stegen för avtalets ingående, själva avtalets ingående och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med bestämmelserna "Avtalets ingående" i våra allmänna villkor (del I.).

3. Kontrakts språk, lagring fördraget text

3.1. Avtalsspråket är tyska.

3.2. Vi sparar inte hela kontraktstexten. Innan beställningen skickas via varukorgssystemet online kan avtalsuppgifterna skrivas ut med webbläsarens utskriftsfunktion eller sparas elektroniskt. Efter att vi har tagit emot beställningen kommer beställningsuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansförsäljningsavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post.

3.3. Vid förfrågningar om offert utanför online-kundvagnssystemet kommer du att få alla kontraktsuppgifter i form av ett bindande erbjudande i textform, t.ex. via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Väsentliga egenskaper hos varorna eller tjänsterna

Väsentliga egenskaper hos de varor och / eller tjänster kan hittas i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsmetoder

5.1. De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnader är totala priser och inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.


Beställningar från länder utanför EU är befriade från tysk skatt, därför motsvarar det visade priset nettopriset. Motsvarande skatter och tullavgifter i destinationslandet gäller vid import.

5.2. Fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset. De kan hämtas via en motsvarande märkt knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och bärs av dig dessutom, såvida inte gratis leverans har lovats.

5.3. Eventuella kostnader som uppstår för överföring av pengar (överförings- eller växelkursavgifter för kreditinstituten) ska bäras av dig i de fall leveransen sker till ett EU-medlemsland, men betalningen har initierats utanför Europeiska Unionen.

5.4. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande märkt knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.5. Om inget annat anges i de enskilda betalningsmetoderna förfaller betalningsrättigheterna enligt avtalet omedelbart till betalning.

6. leverans

6.1. Leveransvillkoren, leveransdatumet och eventuella befintliga leveransrestriktioner kan hittas under motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

6.2. I den mån du är konsument regleras det enligt lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna som säljs under transporten endast kommer att överföras till dig vid överföring av varorna, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har beställt en transportör som inte har utsetts av entreprenören eller någon annan person som har utsetts att utföra transporten.

Är du en entreprenör, leverans och transport är på egen risk.

7. Juridiska garantirättigheter

Ansvaret för defekter baseras på "garanti" -bestämmelsen i våra allmänna villkor (del I).

Dessa villkor och kundinformation skapades av advokaterna från Händlerbund som är specialiserade på IT-lag och kontrolleras ständigt för juridisk överensstämmelse. Händlerbund Management AG garanterar rättssäkerheten för texterna och är ansvarig vid varningar. Mer information finns i: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

senaste ändring: 16.05.2021