Allmänna villkor (GTC) för uthyrning av NAIPO massagestol

Tillämpningsområde
Detta avtal gäller alla hyresavtal som träffas mellan hyresvärden och hyresgästen angående massagestolen. Om det finns frågor eller oklarheter kring detta kontrakt kan hyresgästen kontakta hyresvärden.

Hyresvärdens namn
Mustbuy GmbH, Eiffestrasse 68, 20537 Hamburg

Registrering och kunddata
För att ingå ett hyresavtal måste hyresgästen vara registrerad. Hyresgästen förbinder sig att lämna sanningsenliga uppgifter vid registrering och att omedelbart meddela hyresvärden eventuella ändringar av hans uppgifter.

Avtalets föremål
Ämnet för detta kontrakt är uthyrning av massagestolen. Massagestolen kan vara både ny och begagnad. Att köpa massagestolen är möjligt efter överenskommelse. En köpoption är möjlig när som helst. Endast skillnaden beräknas.

betalningsvillkor
50 % av hyresbeloppet ska betalas omedelbart efter avtalets ingående. Resterande 50% betalas inom 7 dagar efter utgången av den avtalade hyresperioden.

returrätt
Hyresgästen har rätt att returnera massagestolen inom 30 dagar efter leverans. För att utnyttja denna rätt måste hyresgästen informera hyresvärden och lämna tillbaka massagestolen i perfekt skick, inklusive pall och emballage. I detta fall måste hyresgästen betala alla returfraktkostnader. Om återlämningen sker inom 30 dagar kommer beloppet för den återstående löptiden av den avtalade hyresperioden att krediteras hyresgästen.

fraktkostnader
Att frakta massagestolen till trottoarkanten kostar 79,99 EUR, som måste stå för hyresgästen. Efter att hyrestiden har löpt ut står hyresgästen även för returfraktkostnaden på 79,99 EUR. Men om hyresgästen bestämmer sig för att köpa massagestolen tillkommer inga returfraktkostnader. Eventuella fraktkostnader efterges om hyresgästen hämtar massagestolen från hyresgästens lager.

Hyresstart, hyresperiod och uppsägning
Hyrestiden börjar när massagestolen överlämnas till hyresgästen. Minsta hyresperiod är 3 månader. En kortare hyresperiod är inte möjlig. Avtalet kan sägas upp både normalt och extraordinärt. Detaljer om uppsägningstiden framgår av kontraktet.

Förvaring av emballage och pallar Hyresgästen är skyldig att behålla emballaget inklusive pall under hela hyrestiden. En avvikelse från denna klausul är endast tillåten med uttryckligt skriftligt medgivande från hyresvärden.

Teknisk support
Om det finns tekniska problem med massagestolen är Mustbuy GmbH kundtjänst ansvarig på support@mustbuy.eu.

Underhåll och vård
För frågor angående regelbundet underhåll och skötsel av massagestolen, samt specifika rengörings- och skötselinstruktioner, vänligen kontakta support@mustbuy.eu.

reservdelar
Om delar av massagestolen behöver bytas ut beror kostnadstäckningen på om skadan orsakats avsiktligt eller inte.

Förlängning av hyrestiden
En förlängning av hyrestiden är möjlig. För att göra detta måste hyresgästen kontakta support@mustbuy.eu.

Transport
Transporten av massagestolen utförs av Mustbuy GmbH:s fraktpartner. Gratis hämtning av hyresgästen vid hyresperiodens början är också möjligt.

Förvaring av emballage och pallar Hyresgästen är skyldig att behålla emballaget inklusive pall under hela hyrestiden. En avvikelse från denna klausul är endast tillåten med uttryckligt skriftligt medgivande från hyresvärden.

Stöld och olycka
Hyresvärden står inte för några kostnader vid en olycka. Vid stöld ska hyresgästen inom 30 dagar betala inköpspriset för massagestolen till hyresvärden.

Förseningsavgifter
Om hyresgästen inte betalar inom 30 dagar ska massagestolen omgående lämnas tillbaka till hyresvärden.

Skick vid retur
Mustbuy GmbH bedömer massagestolens skick när den återlämnas. Normala tecken på slitage är tillåtna. Alla funktioner måste kunna användas utan begränsningar. Ändringar av något slag är inte tillåtna.

Avtalsmässiga påföljder
Om massagestolen inte återlämnas vid slutet av terminen kommer en straffavgift på 10 EUR för varje ytterligare dag att avtalas. Dessa kostnader kommer att faktureras hyresgästen separat så snart massagestolen återlämnas till hyresvärdens ägo.

Haftungsausschluss
Inget ansvar accepteras för skador av något slag eller för katastrofala skador.

Städavgifter
Det tillkommer inga extra avgifter om massagestolen inte återlämnas i rent skick.

jurisdiktion
Jurisdiktionen i händelse av tvister är Hamburg.

Tillgång till reservdelar
Vi kommer att tillhandahålla en ersättare så snabbt som möjligt. Skador ska omedelbart rapporteras till support@mustbuy.eu. För detta ändamål måste tillräckligt med bild- och videomaterial göras tillgängligt.

integritet
Mustbuy GmbH åtar sig att skydda hyresgästens personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar. Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att vidarebefordras till tredje part såvida detta inte är nödvändigt för genomförandet av avtalet.

Husdjur
Hushåll med djur är tillåtna. Dessa får dock inte skada NAIPO-massagestolen.

Gränsöverskridande användning
Massagestolen får inte tas med utomlands.

energiförbrukningen
Hyresgästen står för kostnaderna för massagestolens elförbrukning.

nödsituationer
Om massagestolen plötsligt slutar fungera eller har en defekt ska hyresgästen omedelbart kontakta Mustbuy GmbH kundsupport på support@mustbuy.eu.

Ansvar
Hyresgästen är ansvarig för alla skador på massagestolen som uppstår under hyrestiden på grund av felaktig hantering, uppsåt eller grov vårdslöshet. Hyresvärden ansvarar inte för skador som orsakas hyresgästen genom användning av massagestolen, såvida dessa inte beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från hyresvärdens sida.

slutbestämmelser
Ändringar eller tillägg till dessa villkor måste göras skriftligen. Om enskilda bestämmelser i dessa Allmänna Villkor är eller blir ogiltiga eller inte verkställbara, förblir giltigheten av de återstående bestämmelserna opåverkad.